Over ons

Steun- en Informatiepunt is met steun van Altrecht, Kwintes en Lister in 2000 opgericht. Wij worden gesubsidieerd door de gemeente Utrecht en de Gemeente Zeist. Wij ondersteunen daarnaast enkele inwoners uit Houten.

Wij ondersteunen jaarlijks totaal zo’n 300 – 350 inwoners. Aan 175 inwoners bieden wij individuele ondersteuning en zo’n 160 inwoners per jaar nemen deel aan onze cursussen en herstelactiviteiten.

Wij zijn onderverdeel in 3 teams: team individuele ondersteuning, team groepsgewijze ondersteuning en team kennisondersteuning.

  • Team Individuele Ondersteuning geeft advies en ondersteunt de zelfregie bij zeer complexe casussen waarbij er sprake is van problemen op meerdere levensgebieden.
  • Team Groepsgewijze Ondersteuning organiseert cursussen en trainingen en houdt zich bezig met wijkgerichte activiteiten.
  • Team Kennisondersteuning draagt zorg voor kennisontwikkeling en een adequate informatiestructuur en ondersteunt daarmee de andere teams en waar nodig extern geïnteresseerden.

Wij zijn trots op het feit dat wij qua achtergrond een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Bij ons werken jong en oud en met een breed scala aan culturele achtergronden, opleidingsachtergronden en sociaal maatschappelijke status.

Het bestuur (op afstand) wordt gevormd door: Reinder Wijmenga (voorzitter), Nardie Eijsberg, Rita van Maurik, Marco Harskamp en Amina Berkane Abakhou. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur Dineke Smit.

1. De Stichting Steun- en Informatiepunt heeft als doel het stimuleren van en vormgeven aan participatie in zorg en samenleving in Midden Westelijk Utrecht voor mensen met psychische problematiek en hun betrokkenen om vanuit hun eigen perspectief bij te dragen aan verbetering van hun kwaliteit van leven.

2. De stichting beoogt het algemeen nut;

3. De stichting heeft geen winstoogmerk;

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. Het verwerven van de benodigde financiën;
  2. Het huren en/of in eigendom verwerven van een pand voor de uitvoering van haar werkzaamheden;
  3. Personeel aan te (doen) stellen en in dienst te (doen) nemen in het kader van het in lid 1 van dit artikel genoemde doel

 

De kernwaarden van Steun- en Informatiepunt GGZ zijn: Inclusiviteit, Diversiteit, Gelijkwaardigheid, Wederkerigheid en Zelfregie. Deze kernwaarden zijn leidend voor wie we zijn, voor het bepalen van onze koers en strategie. Deze kernwaarden zijn ook behulpzaam bij het maken van keuzes, keuzes moeten passen bij onze kernwaarden.

Steun- en Informatiepunt GGZ ziet sociale verbondenheid als een primaire levensbehoefte. Gevoel van sociale verbondenheid vinden wij belangrijk en haalbaar ongeacht iemands culturele achtergrond, opleidingsachtergrond of (mentale) gezondheid. Wij verbinden mensen en organisaties om zo de inclusiviteit te optimaliseren.

Steun- en Informatiepunt GGZ is van mening dat een diverse samenleving een levendige samenleving is met een rijkdom aan visie, vaardigheden en gewoontes. Wij waarderen de diversiteit in onze samenleving en bevorderen de interne diversiteit via dialoog en kennisontwikkeling.

Voor het Steun- en Informatiepunt GGZ zijn we allemaal gelijk, dragen we elk op onze eigen wijze en op basis van ieders mogelijkheden bij aan onze samenleving. Gelijkwaardigheid wordt helaas niet altijd als zodanig gevoeld en ervaren. Wij doen er alles aan om binnen de grenzen van onze doelstelling deze gelijkwaardigheid te stimuleren.

Steun- en Informatiepunt GGZ heeft wederkerigheid hoog in het vaandel. Onze activiteiten zijn mede gericht op wederkerigheid. Wij stimuleren dat inwoners die bij ons ondersteuning vragen (op termijn) ook anderen naar vermogen kunnen gaan ondersteunen.

Steun- en Informatiepunt GGZ is een Zelfregie Centrum. Zelfregie gaat over het zelf richting geven aan je leven, ook als je een beroep op anderen moet doen voor ondersteuning. Om zelfregie te kunnen voeren is steun en informatie, over zaken die de inwoner bezighouden, belangrijk. Wij dragen zo bij aan de empowerment en zelfredzaamheid. Empowerment is voor ons het vermogen om eigenmachtig beslissingen te kunnen nemen en te handelen. Zelfredzaamheid verwijst naar de relatieve tijdelijkheid van onze ondersteuning.

Voorzitter en penningmeester                Reinder Wijmenga

Secretaris                                                     Nardie Eijsberg

Lid                                                                  Rita van Mourik             

Lid                                                                  Marco Harskamp

Lid                                                                  Evelien Ribbens

Lid                                                                  Amina Berkane

Stichting steun- en informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht
Kaatstraat 18
3513BK Utrecht

(t) 030 - 236 93 20 (kantoor)
(t) 030 - 233 38 84 (consulenten, ma-do van 09:30 tot 12:30)
(e) steunpunt@ggzutrecht.nl
(w) www.ggzutrecht.nl

Statuten Stichting Steun- en Informatiepunt GGZ
Beleidplan 2021 - 2023 - samenvatting
Bank: NL75INGB0008979124
RSIN 816344486
KVK: 30165818