Rechten & plichten

Steunpunt GGZ Utrecht heeft omwille van toetsbaarheid en transparantie diverse reglementen opgesteld. Die geven richting aan het handelen van medewerkers en van de organisatie en begrenzen dit. Ze maken duidelijk aan degenen die het betreft waar zij op kunnen rekenen en zijn bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening van het Steunpunt GGZ te verbeteren.

Privacyreglement:

De persoonsgegevens van cliënten die omwille van een individuele ondersteunings- of begeleidingsbehoefte een beroep doen op het Steunpunt GGZ Utrecht, worden opgenomen in een persoonsregistratie. Dit register is gehouden aan een reglement. U kunt dit hier downloaden.

Klachten en complimenten:

Uw feedback is belangrijk voor de kwaliteit van ons werk. Klachten worden in eerste instantie intern behandeld door de betreffende medewerker die de klacht betreft, door de manager, of het bestuur van het Steunpunt GGZ. Als dat niet voldoet kan een klacht gericht worden aan de onafhankelijke klachtencommissie. Een klacht kan, als daar aanleiding toe is, ook rechtstreeks aan deze commissie worden gericht. U kunt het klachtenreglement hier downloaden. Gebruik het klachtenformulier zodat uw gegevens meteen zo volledig mogelijk zijn: klachtenformulier.

Algemene voorwaarden trainingen en voorlichtingen:

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Informatie voor individuele cliënten:

Cliënten die een beroep doen op het Steunpunt GGZ worden geïnformeerd over hun rechten en plichten.

Huisregels:

U mag van ons verwachten dat wij uw zaken binnen een redelijke termijn en correct afwerken. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers daarvoor de kans geeft door ze rustig en volgens algemene fatsoensnormen aan te spreken. Dit geldt voor contact per telefoon, als u ons bezoekt, maar ook als wij u bezoeken (huisbezoek). Wij hebben enkele huisregels opgesteld, die u hier kunt downloaden.

Good governance:

Good governance betekent professioneel bestuurlijk handelen en het creëren van voldoende waarborgen daarvoor; door middel van medezeggenschap, het sturen op resultaten, de scheiding tussen toezicht en bestuur. Steunpunt GGZ houdt zich aan de eisen van de Utrechtse Good Governance Code voor goed bestuur. U kunt die code hier downloaden. Het Good governance verslag van 2017 kunt u hier downloaden

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

Deze meldcode is bedoeld om voor de medewerkers die binnen Steunpunt GGZ Utrecht werkzaam zijn duidelijkheid te verschaffen over welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, met inachtneming van alle zorgvuldigheidseisen. De code kunt u hier downloaden.

Gedragscode omgang met minderjarigen en andere kwetsbare personen:

Deze gedragscode betreft de omgang van vrijwilligers en andere medewerkers van Steunpunt GGZ Utrecht met minderjarigen en andere kwetsbare personen. Er zijn regels en richtlijnen in opgenomen die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en andere kwetsbaren én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. De code kunt u hier downloaden.

Stagebeleid:

Steunpunt GGZ Utrecht werkt met stagiaires die ook contact hebben met cliënten. Het stagebeleid kunt u hier downloaden.

Veiligheid en VOG:

Veiligheid van cliënten en medewerkers is binnen het Steunpunt GGZ een belangrijk aandachtspunt ook bij het werven en selecteren van goede vrijwilligers/stagiaires en medewerkers. Dit zijn beleidsregels die voor iedereen binnen de organisatie gelden: hier downloaden.

Steunpunt GGZ Utrecht
Kaatstraat 18
3513BK Utrecht

(t) 030 - 236 93 20 (kantoor)
(t) 030 - 233 38 84 (consulenten, ma-do van 09:30 tot 12:30)
(e) steunpunt@ggzutrecht.nl
(w) www.ggzutrecht.nl

Bank: NL75INGB0008979124
KVK: 30165818